آلبوم عکس محمود سراجی | عکس فاميلی - گرگان 1966

کاش هرگز پيری و کوری نبود / بود اما صحبت از دوری نبود

b1