آلبوم عکس محمود سراجی | رشت 1955

هرگز چنين نمرده کسی در جهان ما / اينسان که من ز دوری تو زنده مانده ام
باور کن ای عزيز که اينسان شکنجه را / در عمر خود به هيچ کتابی نخوانده ام

b2