آلبوم عکس محمود سراجی | عکس فاميلی - تهران مهرآباد

به خدا ديدن يک بار تو در عالم من / بهتر از ثروت و مال همه دنياست بيا