آلبوم عکس محمود سراجی | مازندران 1954

من از بالا بلندی های پوشالی / من از اين طبل های پوچ و توخالی
من از اين ببرهای کاغذی / بت های رنگين سفره
از سگ های چوپان پيشه / اما آشنا با گرگ بيزارم

b3