آلبوم عکس محمود سراجی | با منوچهر جراح زاده - بندر انزلی 1954

ای دوست دگر از تو خبر نيست مرا / حاصل به جز ازخون جگر نيست مرا
دانی که چسان روز و شبم می گذرد / شب می گذرد ولی سحر نيست مرا

b5