آلبوم عکس محمود سراجی | 1954

گرچه مرا راز تو ناگفتنی است / هرچه که ناگفته بود گفتنی است
در همه بحر به جز قطره چيست / چيست به دنيا که به يک ذره نيست

b6