آلبوم عکس محمود سراجی | بهشهر 1961

با آتش عشق عالم افروز / يکبار دگر مرا بسوزان
خاکسترم از حجاب من شد / بادش ده و در عدم بيفشان
عشقم ده و عشق خالصم ده / زان عشق که درد اوست درمان
چشمم بستان و بينشم ده / خواهم که قدم نهم بميدان