آلبوم عکس محمود سراجی | شيکاگو 1994

کاش عمر دگری بود مرا / که از اين تجربه ها
بشناسم باری / سره و ناسره را

e1