آلبوم عکس محمود سراجی | شيکاگو 1995

موی سپيد و روی سياهم نشانه ای است / از روزهای تلخ و شب تار زندگی

e2