آلبوم عکس محمود سراجی | نوشهر 1992

عقلت عقال و علم تو افسار گردن است / وارستگی به اين دو تمسک نکردن است
خرم کسی که صدق و صفا اعتصام اوست / کاين ريسمان بچنگ تو آن يک بگردن است

e3