در باره شاعر | ديوان مزامير عشق | مقدمه ای بر ديوان | نمونه اشعار | نمونه صفحه آرايی ها | چگونگی سفارش کتاب ها | آلبوم عکس | تماس با محمود سراجی

ديوان مزامير عشق، مجموعه آثار منتشر شده م. س. شاهد، شامل سه جلد است.
جلد اول با عنوان شطحيات شامل «قصيده و مثنوی شطحيات»، «قصيده العقل و عقال»
و برخی ديگر از سروده های شاعر، از جمله «گمشده در خويش» و «رازها و رمزها»ست.
جلد دوم ديوان با عنوان «گرداب» به سروده هايی چون «حماسه پلنگ و آهو»، «گرداب» -که عقائد و آراء شاهد است،
غزليات و دوبيتی های ويژه استاد و چند رباعی اختصاص دارد.
و در جلد سوم و آخر ديوان تحت عنوان «آبشار»، ديگر آثار ايشان چون «پسرم»، «افسانه آبشار»، «نيايش»،
«داغ لاله ها»، «عقائد و آراء شاهد»، و اشعار سپيد محمود سراجی گنجانده شده است.

جلد اول ديوان مزامير عشق:

سراجی، محمود، 1313 – شطحيات / محمود سراجی.- تهران: شعاع : اسماعيلی، 1383.
445 ص
ISBN 964-5901-28-6 -. (دوره) ISBN 964-5901-26-x
فهرست نويسی بر اساس اطلاعات فيپا.
کتاب حاضر جلد اول از "ديوان مزامير عشق"است.
1.شعر فارسی—قرن 14. الف.عنوان.
2ع2424ر / 8095 PIR 62/1 فا 8 1383
کتابخانه ملی ايران 3963-83م

 

ناشر: شعاع
سال نشر: تابستان 1383
نوبت چاپ: اول
شمارگان: 3000 نسخه
شاعر: استاد فرزانه محمود سراجی محقق عرفان وحدت وجودی
گردآورنده: يوسف قلی زاده
ناظر چاپ: علی عبدی
گروه ليتوگرافی افشار: فريدون شيری – بهزاد ايزدی – جوريه هداوند
چاپ عقيلی


 

جلد دوم ديوان مزامير عشق:
 

سراجی، محمود، 1313 – شطحيات / محمود سراجی.- تهران: شعاع : اسماعيلی، 1383.
356 ص.
ISBN 964-5901-27- 8-. (دوره) ISBN 964-5901-26-x
فهرست نويسی بر اساس اطلاعات فيپا.
کتاب حاضر جلد دوم از "ديوان مزامير عشق"  است.
1.شعر فارسی—قرن 14. الف.عنوان.
4گ2424ر / 8095 PIR 62/1 فا 8 1383
کتابخانه ملی ايران 3965-83م

 

ناشر: شعاع
سال نشر: تابستان 1383
نوبت چاپ: اول
شمارگان: 3000 نسخه
شاعر: استاد محمود سراجی
گردآورنده: يوسف قلی زاده
ناظر چاپ: علی عبدی
گروه ليتوگرافی افشار (فريدون شيری)
چاپ عقيلی


 

جلد سوم ديوان مزامير عشق:
 

سراجی، محمود، 1313 – شطحيات / محمود سراجی.- تهران: شعاع : اسماعيلی، 1383.
302 ص.
ISBN 964-5901-24-3-. (دوره) ISBN 964-5901-26-x
فهرست نويسی بر اساس اطلاعات فيپا.
کتاب حاضر جلد سوم از "ديوان مزامير عشق" است.
1.شعر فارسی—قرن 14. الف.عنوان.
42آ 2424ر / 8095 PIR 62/1 فا 8 1383
کتابخانه ملی ايران 3963-83م

 

ناشر: شعاع
سال نشر: تابستان 1383
نوبت چاپ: اول
شمارگان: 3000 نسخه
شاعر: استاد محمود سراجی
گردآورنده: يوسف قلی زاده
ناظر چاپ: علی عبدی
گروه ليتوگرافی افشار (فريدون شيری)
چاپ عقيلی


Poet Mahmoud Seraji
All Rights Reserved©2006

setstats 1